การสร้างสมการเส้นตรงผ่านจุดที่กำหนดและขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้
...

....
URL Counter
Web Tracker